Social Entrepreneurship for the Future of Youth Work

Projekt międzynarodowy Fundacji “Umbrella”, realizowany w ramach programu Erasmus+ (KA220-YOU – Cooperation partnerships in youth) w partnerstwie z organizacjami z całej Europy.

About project

Project “Social Entrepreneurship for the Future of Youth Work” is designed a direct answer to problem of insufficient presence of social entrepreneurship education in youth work. Our main objective is to develop a set of hybrid (combining traditional non-formal learning attitudes with online materials) training modules, promoting social entrepreneurship, sense of initiative, innovations, and idea of fair and sustainable development.

The main need, addressed by partnership and planned project activities and outcomes, is to create innovative methods of youth work, promoting social entrepreneurship as an attractive career choice, way to foster social cohesion, support green economy, and fight problems of young people at the labour market.

Through project activities they will be provided easy to use, innovative, scalable, and universal methods of youth work. All project outputs will be free and easily accessible, project partners, through dissemination activities and operation of support HUBs, will provide also needed support to actively use project’s outputs.

O projekcie

Projekt „Przedsiębiorczość społeczna dla przyszłości pracy z młodzieżą” jest bezpośrednią odpowiedzią na problem niewystarczającej obecności edukacji w zakresie przedsiębiorczości społecznej w pracy z młodzieżą. Naszym głównym celem jest opracowanie zestawu hybrydowych (łączących tradycyjne postawy uczenia się pozaformalnego z materiałami on-line) modułów szkoleniowych, promujących przedsiębiorczość społeczną, poczucie inicjatywy, innowacje oraz ideę sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju.

Główną potrzebą realizowaną przez partnerstwo w ramach planowanych działań i rezultatów projektu jest stworzenie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą, promujących przedsiębiorczość społeczną jako atrakcyjny wybór kariery, sposób na budowanie spójności społecznej, wspieranie zielonej gospodarki i walkę z problemami młodych ludzi na poziomie rynku pracy.

Dzięki działaniom projektowym zostaną udostępnione łatwe w użyciu, innowacyjne, skalowalne i uniwersalne metody pracy z młodzieżą. Wszystkie produkty projektu będą bezpłatne i łatwo dostępne, a partnerzy projektu, poprzez działania upowszechniające i działanie HUB-ów wsparcia, zapewnią również wsparcie potrzebne do aktywnego wykorzystania produktów projektu.

Partnerzy projektu

Project partners