Objęci europejskim parasolem

Projekt Fundacji “Umbrella” realizowany w ramach programu Erasmus+ (KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry w sektorze).

Czas trwania projektu: 31/12/2023-30/05/2025

About the project

The project “Covered by the European umbrella – international mobility of staff of the Umbrella Foundation in order to conduct more effective activities in the area of adult education” aims to develop/strengthen the competences of the team of the Foundation for the Support of Non-Governmental Organizations “Umbrella”, which runs the incubator of NGOs and social initiatives Centrum Sektor 3 in Wrocław in three areas : teaching adults, managing educational and European projects and using a foreign language.

As part of it, 16 Foundation employees will participate in international thematic training in Cyprus, Malta, Portugal and Spain.

The result of the project activities will be:

• professionalization of activities in the field of adult education;

• professionalization of activities in the management of educational and European projects

• developing the language competences of employees to communicate with non-Polish-speaking beneficiaries.

O projekcie

Projekt “Objęci europejskim parasolem – międzynarodowe mobilności kadry Fundacji Umbrella w celu prowadzenia skuteczniejszych działań w obszarze edukacji dorosłych” ma na celu rozwinięcie/wzmocnienie kompetencji zespołu Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” prowadzącej inkubator NGO i inicjatyw społecznych Centrum Sektor 3 we Wrocławiu w trzech obszarach: nauczania dorosłych, zarządzania projektami o charakterze edukacyjnym i europejskim oraz posługiwania się językiem obcym.

W jego ramach 16 pracowników Fundacji uda się na międzynarodowe tematyczne szkolenia do Hiszpanii i Portugalli, a także na Cypr i Maltę.

Rezultatem działań projektowych będzie:

· profesjonalizacji działań w zakresie edukacji dorosłych;

· profesjonalizacji działań w zakresie zarządzania projektami edukacyjnymi i europejskimi

· rozwinięcie kompetencji językowych pracowników do komunikacji z niepolskojęzycznymi beneficjentami.