MOC - Migrants as Opportunities and Challenges

exchange experiences of activists working with migrants from Cagliari, Valencia and Wrocław

Projekt międzynarodowy Fundacji “Umbrella”, realizowany w ramach Erasmus+ (KA210-ADU – Small-scale partnerships in adult education) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Por Ti Mujer” z hiszpańskiej Walencji oraz Stowarzyszeniem “Studenti per la Città” z włoskiego Cagliari.

About project

The main objective of the project is to strengthen the position and improve competences of 18 adult activists from Italy, Poland and Spain in working with migrants by inspiring them with international examples and working methods that they will implement in their local environments. In order to achieve that effectively, we want to focus on the exchange of experiences between activists but also between them and members of local communities, including NGOs working for migrants.

We are planning 3 Transnational Project Meetings and 3 Learning Teaching Training in Cagliari, Wrocław and Valencia. Each ngo will host 6 activists working with migrants.During the classes,participants will engage in activities around the topics:reception and integration of refugees and migrants, inclusion, equality and non-discrimination, civic and social participation, improving competences in working with migrants. In order to disseminate the results, are planned: local activities in each city.

The result of the project will be an increase in the knowledge and experience of the participants and NGOs in the field of international examples of methods of working with migrants.The methods will be tested,implemented and applied in local communities and will result in new projects for migrants and their social environment.

Other results: practicing a foreign language,meeting new colleagues and foreign NGOs that may be future partners for international partnership,getting to know Erasmus +

O projekcie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji i podniesienie kompetencji 18 dorosłych aktywistów/ek z Włoch, Polski i Hiszpanii w pracy z migrantami i migrantkami poprzez inspirowanie ich międzynarodowymi przykładami i metodami pracy, które będą wdrażać w swoich lokalnych środowiskach. Aby skutecznie to osiągnąć, chcemy skupić się na wymianie doświadczeń pomiędzy aktywistami i aktywistkami, ale także pomiędzy nimi a członkami i członkiniami społeczności lokalnych, w tym organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz migrantów/ek.

Planujemy 3 Międzynarodowe Spotkania Projektowe i 3 Szkolenia z zakresu nauczania nauczania w Cagliari, Wrocławiu i Walencji. Każda organizacja pozarządowa będzie gościć 6 aktywistów/ek pracujących z migrantami/kami. W trakcie zajęć uczestnicy/czki będą podejmować działania wokół tematów: przyjmowanie i integracja uchodźców/uchodźczyń i migrantów/migrantek, włączenie społeczne, równość i niedyskryminacja, partycypacja obywatelska i społeczna, podnoszenie kompetencji w pracy z migrantami/kami. W celu upowszechnienia wyników zaplanowano działania lokalne w każdym mieście.

Efektem projektu będzie wzrost wiedzy i doświadczenia uczestników/czek oraz organizacji pozarządowych w zakresie międzynarodowych przykładów metod pracy z migrantami i migrantkami, które zostaną przetestowane, wdrożone i zastosowane w społecznościach lokalnych oraz zaowocują nowymi projektami dla migrantów/ek i ich środowiska społecznego.

Inne rezultaty: praktyka języka obcego, poznanie nowych kolegów/koleżanek i zagranicznych organizacji pozarządowych, które mogą być przyszłymi partnerami międzynarodowego partnerstwa, poznanie programu Erasmus +.

Organizacje partnerskie

Partner organization

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”
Wrocław, Polska

https://www.fundacja-umbrella.org.pl/

Asociacion “Por ti mujer”
Valencia, España

https://asociacionportimujer.org/

Associazione “Studenti per la Città”,
Cagliari Italia

https://www.studentiperlacitta.org/