Użyczenie adresu siedziby

Ul. Legnicka 65, 54-206 to “Beverly Hills 90210” wrocławskich organizacji.

Pod adresem Centrum znajduje się kilkaset organizacji. Nie każdy jednak ma prawo z niego korzystać. Sprawdź jak ty możesz zarejestrować tu swoje “wirtualne biuro”.

 

Użyczenie adresu siedziby

Beneficjent może czasowo skorzystać z adresu Centrum jako adresu siedziby/korespondencyjnego po zadeklarowaniu takiego zapotrzebowania  w Porozumieniu o współpracy z Beneficjentem, wypełnieniu Wniosku o czasowe użyczenie adresu siedziby, dostarczeniu wymaganych dokumentów rejestracyjnych i po podaniu danych co najmniej dwóch osób z Organizacji upoważnionych do odbioru korespondencji (imię i nazwisko, telefon i e-mail). Po spełnieniu tych wymogów, Centrum wydaje czasowe zaświadczenie potwierdzające adres siedziby Organizacji.

Niedopuszczalna jest samowolna rejestracja w KRS lub w innym rejestrze adresu siedziby organizacji pod adresem Centrum Sektor 3. Niedozwolone jest używanie adresu Centrum Sektor 3 do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Organizacji. 

Centrum może udzielić czasowego adresu maksymalnie 300 Beneficjentom (organizacjom nowopowstającym i nie starszym niż 5 lat) w okresie realizacji zadania, tj. w 2023 roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Koordynator Centrum może udzielić go organizacji starszej niż 5 lat, na odpowiednio uargumentowany pisemny wniosek organizacji. 

WNIOSEK O ADRES SIEDZIBY