Tytuł projektu: Społeczna praca gminę wzbogaca 

Okres trwania: 01.02.2009- 31.07.2009r 

Opis: Fundacja Umbrella odpowiadała za realizację cyklu szkoleń, konsultacji i wizyt studyjnych dla 40 uczestników. 

 Celem głównym przedsięwzięcia było pobudzanie świadomości lokalnej społeczności i motywowanie jej do działania na rzecz rozwoju i szeroko rozumianej edukacji. Cele szczegółowe projektu to zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia stowarzyszenia, założenie stowarzyszenia, którego działalność będzie ukierunkowana na aktywizację lokalnej społeczności, mobilizowanie i zachęcanie do podejmowania różnych działań, podnoszenie własnego poziomu wiedzy, podnoszenie poziomu własnej akceptacji i wiary we własne siły i możliwości. 

Uczestnicy skorzystali z konsultacji indywidualnych lub grupowych ze specjalistami w celu wyjaśnienia kwestii wątpliwych, dopracowania dokumentów przygotowanych podczas szkoleń. Odbyli także wizyty studyjne w siedzibach działających organizacji pozarządowych. Dzięki projektowi zostało powołane do życia Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Dziadowa Kłoda „LIBRA” 

Odbiorcy: 40 uczestników 

Partnerzy: w Urzędu Gminy w Dziadowej Kłodzie 

Finansowanie: Projekt był całkowicie finansowany we środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) w kwocie 47 708,91 zł.