Tytuł projektu: Rozwój sektora pozarządowego we Wrocławiu 

Okres trwania: 3.03.2008 – 12.03.2009 

Opis: W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: kurs języka migowego, kursy językowe oraz szkolenia specjalistyczne dla pracowników Fundacji Umbrella, doposażenie (zakup książek do biblioteki, laptopów, drukarki, szaf, itp.) , organizacja wizyt studyjnych w inkubatorach na terenie kraju, organizacja 1-go Konwentu Inkubatorów Organizacji Pozarządowych w marcu 2009r. we Wrocławiu, nawiązanie współpracy międzynarodowej z inkubatorami z zagranicy.  

Projekt przyczynił się do znacznego wzrostu kapitału kadrowego, materialnego, społecznego i informacyjnego Fundacji Umbrella. Znacznie powiększyło się grono beneficjentów oraz instytucji i organizacji współpracujących z Fundacją Umbrella. Fundacja stała się bardziej rozpoznawalna zarówno w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, jak również na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Poprzez udział w szkoleniach pracownicy Fundacji podnosili swoje kompetencje, co wpłynęło na poprawę jakości udzielanego przez nich wsparcia dla innych organizacji we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3. Pracownicy zapoznali się ze standardami działania innych instytucji o podobnym profilu działań poprzez udział w wizytach studyjnych w kraju i za granicą. Na bieżąco wdrażane były wnioski płynące z tej wiedzy.  

Nawiązany został stały kontakt z kilkoma organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu. Podjęte zostały działania w celu realizacji wspólnych projektów z tymi organizacjami. Próby lobbowania na rzecz zmian w zakresie współpracy Miasta Wrocław z organizacjami pozarządowymi okazały się w dużej mierze owocne. Konwent Inkubatorów Organizacji Pozarządowych był okazją do integracji środowiska organizacji i instytucji infrastrukturalnych, a także do promocji poszczególnych podmiotów i idei działań inkubacyjnych na rzecz III sektora w ogóle. Wypracowane zostały rekomendacje odnośnie zakładania i prowadzenia inkubatorów oraz metodologii udzielanego przez inkubatory wsparcia, które mogą być wykorzystywane przez nowopowstające inkubatory. Uczestnicy wskazali na potrzebę branżowej wymiany informacji i doświadczeń oraz powtórzenia spotkania inkubatorów. Pracownicy Fundacji brali udział w kursach językowych w celu ułatwienia kontaktów z partnerami z zagranicy.  

Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia zakresu usług świadczonych przez Fundację ? m.in. prowadzone jest doradztwo w zakresie współpracy międzynarodowej i ułatwianie innym organizacjom kontaktów z ewentualnymi partnerami z zagranicy. 

Odbiorcy: Pracownicy fundacji Umbrella 

Finansowanie: Projekt był finansowany z mikrograntu z Fundacji Fundusz Współpracy – wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) – oraz z dotacji Gminy Wrocław.