Tytuł projektu: MIND.TS 

Okres trwania: 01.08.2009-31.07.2011 

Opis:  

Głównym celem projektu było opracowanie przez organizacje i firmy oferujące szkolenia m.in. dla sektora non profit wspólnego kursu informacyjno-szkoleniowego dotyczącego zastosowania metody mentoringu w organizacjach non profit oraz jego upowszechnianie. 

W projekcie Mentoring jako metoda kształcenia zawodowego dla organizacji non profit (Mentoring as a vocational training method for third sector organizations) koordynowanym przez wrocławskie Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Badań Społecznych wzięło udział 9 organizacji pozarządowych i firm z 7 krajów Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, w tym Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella”. W ramach projektu trwającego dwa lata odbyło się 8 spotkań międzynarodowych. 

Pierwszym etapem projektu było zebranie europejskich i światowych dobrych praktyk w zakresie mentoringu.Na ich podstawie opracowany został program szkolenia na temat tej metody i materiały dydaktyczne, przy czym uwzględnione zostały specyficzne uwarunkowania organizacji o charakterze społecznym i woluntarystycznym. Wypracowany konspekt szkoleniowy został przetestowany wśród pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych we wszystkich krajach biorących udział w przedsięwzięciu. Uczestnicy szkoleń i seminariów lokalnych dowiedzieli się, dlaczego warto stosować mentoring we własnej organizacji i jak skutecznie wdrożyć tę metodę. 

Odbiorcy: Pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych 

Partnerzy: W ramach partnerstwa złożonego z organizacji i firm prowadzących szkolenia z Polski, Francji, Włoch, Słowenii, Litwy, Malty i Hiszpanii brali aktywny udział szkoleniowcy, tutorzy, liderzy, naukowcy i wolontariusze zainteresowani zastosowaniem innowacyjnych metod edukacyjnych w rozwoju zawodowym pracowników sektora non profit. 

Finansowanie: Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci.