Tytuł projektu: Kierunek – Rozwój! Wzmocnienie potencjału NGO z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego 

Okres trwania: 02.09.2013 – 31.12.2013 

Opis: W ramach projektu zorganizowano 80 godzin szkoleń i 100 godzin doradztwa specjalistycznego dla przedstawicieli NGO, spotkania animacyjne dla młodzieży z działalności społecznej i obywatelskiej (w tym NGO i wolontariat), spotkania informacyjne dot. działalności organizacji pozarządowych (prawo, księgowość). W ramach projektu ze wsparcia skorzystało 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 237 osób zainteresowanych działalnością społeczną z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego. 

Odbiorcy: Projekt jest skierowany do: a) przedstawicieli (pracowników, członków, członków władz, wolontariuszy) organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z siedzibą na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego, b) osób zainteresowanych działalnością organizacji pozarządowych z miejscem zamieszkania na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego 

Partnerzy: brak partnerów 

Finansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  

Wnioskowana kwota dotacji: 38562,90zł 

Środki finansowe własne: 300,00 zł 

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków): 1250,00 zł 

Ogółem: 40112,90 zł