Tytuł projektu: Improve – rozwijaj swoich wolontariuszy! 

Okres trwania: 01.06.2014-31.12.2014 

Opis:  

Celem projektu Improve – rozwijaj swoich wolontariuszy! była profesjonalizacja wolontariatu w dolnośląskich NGO i instytucjach korzystających ze wsparcia wolontariuszy. Dążyliśmy do tego, aby wolontariat stanowił okazję do rozwoju kompetencji osób, które decydują się poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną. 

Program stanowił odpowiedź na potrzebę efektywnej współpracy z osobami, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia poświęcają swój wolny czas podejmując się działań wolontariackich. Sytuacja, w której zadania, jakie są przydzielane wolontariuszowi są tak przemyślane, aby przyczynić się w największym możliwym stopniu do jego rozwoju osobistego i/lub zawodowego jest korzystna zarówno dla samego wolontariusza jak i współpracującej z nim instytucji. Aby to umożliwić projekt zakładał stworzenie interaktywnego narzędzia do badania kompetencji wolontariuszy i przeszkolenie przedstawicieli dolnośląskich instytucji współpracujących z wolontariuszami z zakresu zastosowania tego narzędzia. 

Odbiorcy:  

Projekt skierowany jest do koordynatorów wolontariatu, opiekunów wolontariuszy i innych osób, którzy współpracują z wolontariuszami zarówno w organizacjach pozarządowych jak i innych podmiotach z terenu województwa dolnośląskiego. Pośrednimi beneficjentami realizowanych działań będą sami wolontariusze.  

Finansowanie:  

Wnioskowana kwota dotacji: 32 261,80zł 

Środki finansowe własne: 250 zł 

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków): 595zł 

Ogółem: 33 106,80zł