Tytuł projektu: Erasmus+ ATSIV 

Okres trwania: 01.09.2016-1.09.2019 (36 miesięcy) 

Opis:  

Organizacje pozarządowe odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarkach krajów europejskich jako podmioty posiadające zdolność zaangażowania dużej ilości osób w swoje działania oraz tworzące nowe miejsca pracy. Ten aspekt jest bardzo istotny, w szczególności w krajach Europy wschodniej i południowo-wschodniej, w których istnieje potrzeba wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w celu wspierania rozwoju regionalnego i dostosowania standardów życia ich mieszkańców do krajów Europy Zachodniej.  

Jednakże badania wykazują, że istnieje duża luka w wiedzy pracowników sektora pozarządowego, zarówno wiedzy dotyczącej podstawowych aspektów zarządzania organizacją, jak i tej dotyczącej umiejętności angażowania interesariuszy w swoje działania – celem osiągnięcia, w całej Unii Europejskiej, jednolitego poziomu aktywnego obywatelstwa i spójności społecznej, przy jednoczesnym ograniczaniu grup ryzyka. Takie umiejętności mogą być nabywane jedynie drogą współpracy (w sposób otwarty na innowacje) pomiędzy organizacjami pozarządowymi i interesariuszami: społeczeństwem, uczelniami, firmami i administracją publiczną. Ten model współpracy określa się mianem poczwórnej helisy, tj. (ang. quatruple helix) poprzez metaforyczne odwołanie się do współzależnych i wzajemnie splątanych łańcuchów DNA. Relacje między szeregiem podmiotów włączonych do helisy, korzystnie wpływają na konkurencyjność i innowacyjność. 

Głównym celem projektu ATSIV jest utworzenie wielosektorowej sieci partnerów z Grecji, Bułgarii, Rumunii, Polski oraz z Wielkiej Brytanii, która przyczyni się do transferu najlepszych praktyk w obszarze rozwijania umiejętności organizacji zajmujących się edukacją dorosłych. 

ATSIV przychyla się do stwierdzenia OECD, że umiejętności dorosłych, a w szczególności kompetencje obywatelskie rozwijane poprzez zaangażowanie się w działania organizacji pozarządowych, stanowią integralną część kształcenia dorosłych? 

 

Cele szczegółowe projektu, to: 

  • analiza potrzeb szkoleniowych i istniejących luk w umiejętnościach kadry organizacji pozarządowych w krajach partnerskich, a także stworzenie bazy najlepszych praktyk w zakresie umiejętności związanych z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi; 
  • współtworzenie, wraz z klastrem poczwórnej helisy, gry opartej o programy szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, które przyczynią się do uzupełnienia luk w umiejętnościach ich pracowników. Gra będzie oparta na innowacyjnym programie szkoleniowym, który zapewni konstruktywną naukę oraz zmniejszenie rozbieżności wiedzy i kompetencji w tej grupie społecznej; 
  • opracowanie otwartego dostępu (globalnie) do wirtualnego środowiska edukacyjnego (VLE – Virtual Learning Envinronment) w celu umożliwienia współtworzenia otwartych innowacji. VLE będzie zawierać grę dla pracowników organizacji pozarządowych i zbiór najlepszych praktyk, które będą kształtować umiejętności dorosłych pracowników NGO. Przewidziane jest również miejsce na forum interesariuszy. 
  • organizacja trzech pilotażowych szkoleń ponadnarodowych w celu przetestowania optymalnych zawartości VLE. 

Odbiorcy: Pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dorosłych 

Partnerzy: NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION, Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS), KENTRO EREVNON NOTIOANATOLIKIS EVROPIS ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, UNIVERSITY OF PELOPONNESE, Law and Internet Foundation 

Finansowanie: Projekt jest finansowany w ramach programu Erasmus + KA 2 Partnerstwa Strategiczne w obszarze edukacji dorosłych w sumie 40703 euro.