WspółdzielniaLogo PCWZ „Współdzielnia”

Ideą przyświecającą powołaniu i działaniu Pozarządowego Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia” jest społecznie odpowiedzialna ekonomia współdzielenia. Jednocześnie, realizując ten projekt mamy szansę zbudować sieć współpracy organizacji pozarządowych i podmiotów Gminy Wrocław opartą o ideę społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia zasobów rzeczowych i ludzkich, co przyczyni się do poszerzenia możliwości realizacji działań uczestników sieci i efektywnego wykorzystania posiadanych i pozyskiwanych zasobów.

Grzegorz Tymoszyk, prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator PCWZ „Współdzielnia”

Jednym z naszych celów jest zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Istotne jest dla nas zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności.” 

Kto może skorzystać ze „Współdzielni”?
Beneficjentami Centrum „Współdzielnia” mogą być wyłącznie Organizacje pozarządowe (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie) realizujące zadania publiczne Gminy Wrocław lub prowadzące działalność statutową w lokalach Gminy Wrocław na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz grupy nieformalne realizujące działania na rzecz mieszkańców Wrocławia pod auspicjami organizacji pozarządowej lub Gminy Wrocław. Pierwszeństwo w wypożyczaniu sprzętu oraz uzyskiwaniu materiałów dotyczących dostępności mają te organizacje, które realizują lub będą realizować zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Celami działania Centrum „Współdzielnia” są:
✦ zwiększenie poziomu dostępności usług świadczonych w szczególności przez organizacje pozarządowe dla mieszkańców Wrocławia, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami;
✦ opracowanie, wdrożenie i przetestowanie rozwiązań służących działaniom Centrum „Współdzielnia” obecnie i w przyszłości;
✦ zainicjowanie sieci współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych w ramach idei społecznie odpowiedzialnej ekonomii współdzielenia, co powiększy bazę zasobów do wykorzystania przez NGO w ich działalności.


Dokumenty do pobrania